De zorg voor leerlingen

Een goed samenspel tussen ouders en leerkrachten achten wij van groot belang voor het welslagen van ons onderwijs. We zullen alles doen wat binnen ons vermogen ligt, om uw kind vanuit een prettige, geborgen sfeer een fijne leerzame schooltijd te bieden.

Leerlingvolgsysteem
Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen is erg belangrijk. Elk kind ontwikkelt zich van nature op zijn eigen wijze. Deze ontwikkeling willen wij goed in de gaten houden. Dit doen wij door de kinderen te observeren en regelmatig te toetsen. Dit noemen wij: het leerlingvolgsysteem. Van iedere leerling wordt een leerling-map (dossier) bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het kind (bijv. resultaten), gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toetsgegevens van de verschillende jaren. De groepsleerkracht beheert de mappen van zijn of haar groep. Van iedere groep wordt een groepsmap bijgehouden. Deze bevatten groepsonderzoeken, zoals de Cito-toetsen, methodetoetsen en observatiegegevens. Alle gegevens worden vijf jaar na het verlaten van de school vernietigd.
De intern begeleider heeft regelmatig met de groepsleerkracht gesprekken over de kinderen. Op onze spreekavonden of op andere gewenste momenten krijgen ouders inzicht in deze gegevens. Als blijkt dat de ontwikkeling stagneert of er is een ontwikkelingsvoorsprong (hoog)begaafdheid, dan zoekt de leerkracht naar mogelijkheden om extra hulp te bieden. De intern begeleider heeft daar een ondersteunende rol in, uiteraard in overleg met de ouders. Soms moeten wij meer deskundigheid in huis halen en dan vragen wij hulp van ondersteunende instanties.
Dit gaat bijvoorbeeld om het begeleiden van een leerling. Hier hebben wij wel de toestemming van ouders voor nodig.