Kwaliteitszorg

Het beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit van onderwijs dat binnen onze school wordt gevoerd, omvat o.a. het onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid.
Genoemd beleid is in het schoolplan 2015-2019 vastgelegd. In het schoolplan is ook een meerjarenplanning opgenomen. Met behulp van het schoolplan willen wij de kwaliteit van onderwijs waarborgen en verbeteren. Als u dit wenst kunt u inzage krijgen in het schoolplan. Regelmatig evalueren wij de gebruikte lesmethoden en schaffen nieuwe methodes aan. De kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht. Uit onderzoeksgegevens blijkt, dat effectief onderwijs zowel voor kinderen als voor leerkrachten motiverend werkt.

Concreet betekent dit, dat wij de volgende doelen nastreven:

• Duidelijke leerdoelen, duidelijk voor ieder kind;
• De leerkrachten werken met het directe instructiemodel en passen hun instructie aan, aan
het gedigitaliseerde en gepersonaliseerde leren;
• Goed klassenmanagement (Dalton, er gaat weinig tijd verloren met de organisatie);
• Duidelijke en effectieve instructie op niveau;
• Frequente evaluatie van resultaten;
• Aanpassen van het onderwijs en het programma op basis van deze evaluaties;
• Hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de leerlingen;
• Goed evenwicht tussen denken en doen;
• Betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen bij het onderwijsproces;
• Goede samenwerking met ouders.

Duidelijke en effectieve instructie op niveau wil zeggen: extra aandacht voor kinderen die sneller kunnen, maar zeker ook aandacht voor de kinderen die extra hulp nodig hebben omdat het niet zo goed lukt.
Om elke leerling de aandacht te kunnen geven die nodig is beschikt de school over een goed leerlingenzorgsysteem.
Voor de beschrijving en de bewaking van de kwaliteit van de school wordt gebruik gemaakt van resultaten, vragenlijsten, borgingsdocumenten en evaluatiemomenten.

Schooldocumenten

Schoolgids 2018-2019

Schooljaarplan 2018-2019

Schooljaarverslag 2017-2018

SOP 2017