MR

De Medezeggenschapsraad
Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak het beleid van de school te toetsen en instemming te verlenen op voorgenomen plannen.
Ook heeft de MR een adviserende rol. Aan de raad wordt instemming gevraagd over beleidsbesluiten met betrekking tot het jaarlijkse schoolplan, klachtenregeling, schoolgids, verandering van de grondslag van de school, formatieplan, zorgplan, vaststellen van de ouderbijdrage en verantwoording van de ouderbijdrage.
De namen van de MR-leden vindt u in het informatieboekje. De MR is te bereiken via het e-mailadres:

Email: mr.ichthus@vcpong.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft eenzelfde taak als de MR maar met één verschil. De GMR toetst het algemeen beleid dat voor alle scholen van de vereniging geldt. De raad bestaat uit twee afgevaardigden uit de MR van ieder gemeente.