Pedagogisch klimaat

In een veilige school kun je te veel plagen, vervelende grapjes maken of een begin van pesten nooit helemaal uitsluiten. Maar als team kunnen we samen met de kinderen en de ouders er wel voor zorgen dat het niet tot langdurig pesten of ‘herhaald geweld’ komt en het op den duur afneemt, omdat er ingegrepen wordt in pestsituaties.

Het is belangrijk pesten niet te verwarren met plagen. De negatieve opzet die bij pesten hoort, is bij plagen veel minder sterk aanwezig. Bij plagen kun je zelf iets terug doen, het is op gelijke hoogte, je kunt er echt om lachen. Het is pesten als een kind zich niet kan verweren, als hij niet terug kan plagen en als het kwetsend wordt ervaren door het kind. Ook is een plagerij een meer tijdelijk iets, maar bij pesten is er echt sprake van een zich voortdurend herhalende, kwetsende machtsuitoefening over een meestal machteloos slachtoffer.

Kinderen verstaan onder pesten meestal:
• iemand doet iets expres,
• het is tegen mij gericht,
• en ik vind het vervelend.

Op onze school willen wij als team een klimaat scheppen waarin het mogelijk is dat de pester zelf zijn/haar gedrag met hulp gaat veranderen, dat de meelopers zelf hun gedrag begrijpen en aanpakken en dat de gepesten zelf hun houding en gedrag kunnen veranderen.

Gouden regels toepassen
Op onze school zijn school- en klassenregels. Deze regels over het omgaan met elkaar in en buiten de klas worden elk jaar in de groepen herhaald en besproken. Ook komen er nieuwe regels bij wanneer daartoe aanleiding is. In elk lokaal, maar ook bij de ingang van de school, zijn deze duidelijk zichtbaar opgehangen. In de klas worden de regels door de kinderen samen met de leerkracht opgesteld.

De drie kapstokregels zijn:

Regel 1: een regel voor het omgaan met elkaar: Voor groot en klein, zullen we aardig zijn.
Regel 2: een regel voor het omgaan met materialen: We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Regel 3: een regel voor het bewegen binnen en buiten school: De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

Toepassen pestregels
Alle schoolregels zijn terug te voeren op de regel ‘respectvol omgaan met elkaar’. Respect tonen voor elkaar en elkaar niet hinderen, pijn doen of schade berokkenen. Die regel geldt voor allen: voor leerlingen, teamleden en ouders.
Wanneer we een ‘veilige school’ willen zijn, moeten we ons aan de volgende regels houden:
• Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden.
• We schelden niet en we doen niet mee aan roddelen.
• We zitten niet ongevraagd aan andermans spullen, we vernielen geen spullen van elkaar of van school.
• We sluiten niemand buiten, iedereen heeft het recht er bij te horen.
• We lachen niemand uit. We lachen met elkaar en niet om elkaar.
• Het is geen klikken als je praat met iemand anders of met je leerkracht als je gepest wordt of pestgedrag ziet.
• We doen ons best er voor te zorgen, dat nieuwe kinderen zich snel thuis voelen op onze school.
• We beoordelen niemand op uiterlijk of kleding.
• We letten niet op dingen die iemand niet kan, maar op de dingen die iemand wel kan. Als iemand ergens moeite mee heeft, proberen we te helpen.
Op school is een anti-pestprotocol aanwezig.